studio omstand

Expositie van het Apprentice Master project, een initiatief van Kunstpodium T uit Tilburg. Kunstpodium T werkt voor dit Apprentice Master project samen met verschillende gastlocaties in Nederland en België. Het Apprentice Master project bestaat jaarlijks uit 8 edities. Omstand was in het seizoen 2020 / 2021 de gastlocatie van Apprentice Master expo #2 met de titel: Mo|nu|mentum

Met:
Roland Schimmel (master)
Maud Faassen
Britt van den Boogaard
Tycho van Zomeren
Christy Westhovens

De tentoonstelling van Apprentice Master expo #2 was van 6 t/m 28 februari 2021. Hieraan voorafgaand was er een opbouw- annex werkperiode bij Omstand,  van 4 jan. t/m 5 feb. 2021. In het Apprentice Master project worden talentvolle jonge kunstenaars (de apprentices) gekoppeld aan hedendaagse kunstenaars (de master). Samen werken ze aan een nieuwe tentoonstelling. De Apprentice/Master groepen worden zorgvuldig samengesteld. Daarbij wordt o.a. gekeken naar werkwijze, discipline en inhoud. Elk jaar nodigt Kunstpodium T voor dit doel een Yearmaster uit. De Yearmaster van het seizoen 2020/2021 is Anya Janssen. Als ambassadeur en gastcurator van het Apprentice Master project selecteert de yearmaster samen met Kunstpodium T de Masters en koppelen hen aan de Apprentices. In deze tweede expositie van het Apprentice Master seizoen ’20/’21 verzorgden Apprentices Maud Faassen, Britt van den Boogaard, Tycho van Zomeren en Christy Westhovens onder leiding van Master Roland Schimmel een presentatie bij Omstand.

BIJLAGEN :
– Van het online magazine RIZOOM verscheen een review geschreven door Robin Spijer: RIZOOM review by Robin Spijer
– Auteur Inge Pollet schreef een prachtig stuk over dit project MO|NU|MENTUM, dat is te lezen in het kwartaalblad over natuur, kunst en cultuur: Nieuwe Veluwe vanaf blz. 36


Deze tentoonstelling was vanwege de COVID-beperkingen alleen toegankelijk voor professionals. Daarom is er een videoverslag gemaakt van deze bijzondere tentoonstelling. De opnames zijn van Django van Ardenne. Hieronder fragmenten uit de video.


Roland Schimmel (master)

In mijn werk verken ik de grens tussen waarneming en voorstellingsvermogen alseen proces van fysieke afstemming op de omgeving. De aandacht voor het nabeelden halo’s (aura) vertegenwoordigt daarbinnen een specifieke verhoudingswijze:namelijk als een proces van beantwoording.Nabeelden hebben een niet-stoffelijk, virtueel karakter, en vinden hun oorsprong in(de informatieverwerkende processen van) het brein, als reactie op een prikkel vanbuiten. Het is een proces dat oncontroleerbaar en ongrijpbaar plaatsvindt en eenenerverend gevoel van machteloosheid veroorzaakt. Het waarnemen van dezeprojecties wordt een onderdeel van de werkelijkheid.Dit rusteloze, onzichtbare vermogen zit in de kern van het bio-kosmisch geheugenvan het lichaam ingebakken. Werkend vanuit het beginselvan het complementaireheeft het een evenwicht herstellend, helend vermogen.

Roland Schimmel – Attunement, – Site specific installation with painting (Indigo, 2013) and drawings on wallpainting @ omstand_arnhem (2021)

 

 

Maud Faassen

In Maud Faassen’s beeldend praktijk staat diens aanwezigheid in deze realiteit centraal. Deze aanwezigheid wordt verbeeld in performances en installaties die bestaan uit natuurlijke materialen. Diens werk heeft raakvlakken met onderwerpen zoals: verbinding, nalatenschap, vergankelijkheid en menselijkesporen. Maud ziet diens praktijk als een gesprek tussen diens zelf en deze realiteit. Een gesprek waarin Maud soms zelf aan het woord is en soms, zo goed en kwaad als het kan, luistert.

Maud Faassen  – (titel van het werk staat hieronder) – Site specific installation at battery-space OMSTAND_ARNHEM  – MIXED MEDIA

we staan en we laten
als water
in water
in water
n water
water
ater
ter
er
r

 

 

 

 

Britt van den Boogaard

Geïntrigeerd door primaire natuurkundige verschijningen zoals licht, geluid enbeweging creëert Britt van den Boogaard immersieve installaties. Door middel vanzelfgemaakte machines/instrumenten worden trillingen vertaald naar verschillendestimuli: geluid, beeld en tast, waardoor zintuigen interfereren en het bewustzijnverandert. Een onuitputtelijk onderzoek naar de relatie tussen onze psyche en dezintuiglijke prikkelsin de wereld om ons heen, wat onlosmakelijk met elkaar inverbinding staat. Met haar werk probeert ze overprikkeling te controleren door het teordenen en naar elkaar toe te trekken. In het geheel ontstaat een wisselwerkingtussen een mystieke ervaring eneen openbaring van het ontstaan hiervan.

Britt van den Boogaard – Trance Machine – (adjust / room-filling installation) – MIXED MEDIA >> A self-made instrument where frequencies are, besides audible, also visible and sensible. (2021)

 

 

Tycho van Zomeren

Tycho van Zomeren creëert kunstmatige representaties van de menselijke visueleervaring. Hierin speelt suggestie een grote rol. Het onderwerp van het werk is eenkijkervaring die uitstijgt boven dat wat wordt ervaren en een beroep doet op hetgevoel van debeschouwer.De eerste indruk is die van een fotografisch geschilderd beeld, een beeld van veraf,gekruist door takken, prikkeldraad of lamellen. Dit schept afstand. Iets wordt getoondwat ver weg en ongrijpbaar is. Terwijl de beschouwer verleid wordt door subtielekleurovergangen, zorgt een verblindend licht dat dichterbij komen niet mogelijk is.Het landschap valt uit elkaar voor de ogen van de bezoeker en biedt ineens ietsanders, iets kunstmatigs, iets wat nog niet eerder gezien was.In zijn werk gebruikt Van Zomeren onderwerpen die snel over het hoofd wordengezien vanwege hun dagelijkse banaliteit of onderwerpen waar mensen ongevoeligvoor zijn geraakt en haast cliché zijn geworden. Door te reduceren bevrijdt hijonderwerpen van hun functie en context. Op deze manier worden eigenaardigecontrasten en onderliggende nuances blootgelegd en uitgelicht.

Tycho van Zomeren-
– Chromatic, 155 x 190cm, oil and acrylic on canvas.
– Golden Hour, 115 x 95cm, oil on canvas

 

 

Christy Westhovens

‘Ik ben gefascineerd door de natuurlijke fenomenen die zich onttrekken aan onzeervaarbare realiteit. Waar ons organische lichaam onze realiteitsbeleving begrenst,dient de door ons ontwikkelde technologie als bemiddelaar.’De door de mens ontwikkelde tools maken het mogelijk om natuurverschijnselen diebuiten het spectrum van onze zintuigen vallen uit te drukken in ietsdat wij kunnenwaarnemen. Binnen haar praktijk onderzoekt Christy Westhoven die nieuwe vormenvan waarnemen. Niet in het kijken naar ruwe data, maar in het ervaarbaar maken ervan. Dit doet ze door middel van persoonlijke experimenteren en het ontwikkelenvan installaties die, juist door het gebruikt van technologie, onzemenselijkheid benadrukken. Zoals bijvoorbeeld het vertalen van het elektrische veldvan het lichaam in een soundscape, of het uitvergroten van lichamelijke processen ineen lichtinstallatie.

Christy Westhovens – Inertia – Installatie site specific – mixed media –  via voorbijgangers wordt de slinger geactiveerd en gaat vallen. Kinetische energie wordt omgezet in elektrische energie die de slinger verlicht. Wanneer de slinger tot rust is gekomen, zal hij weer langzaam omhoog bewegen. Wachtend op de volgende voorbijganger.