ANBI

 

 

De Doelstelling volgens de statuten:
1.1 Het ervaarbaar/zichtbaar maken en beïnvloeden en organiseren en het initiëren en opzetten en ondersteunen, produceren en laten produceren van innovatieve projecten waarin de kunsten centraal staan en voorts al hetgeen dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.1 De stichting werkt in opdracht en/of als zelfstandig organisator en producent, en doet voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor, het bepaalde onder 1.1, alles in de ruimste zin van het woord.


De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

De ambitie van OMSTAND is om door middel van de combinatie van een aantrekkelijk cultureel aanbod, tijdelijke nederzettingen en samenwerkingen, bij te dragen aan de ontwikkeling van een dynamische en levendige stad waarbij kunst een vanzelfsprekende positie inneemt.

De leden van het huidige bestuur zijn benoemd, het bestuur van Studio OMSTAND bestaat uit:

Sacha Stibbe (1957), voorzitter
studeerde Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (1989), en International Programme on the Management of Sustainability’, aan de Nijenrode Universiteit (1995). Binnen Omstand vervult zij vooral een adviserende rol, waarbij haar kennis en ervaring ingezet worden om de professionaliteit van Omstand te waarborgen.

Wim van der Aar (1964), secretaris
documentaire- en filmmaker en regisseur van vele bekende en bekroonde tv- en filmcommercials, met humor en timing als zijn belangrijkste kwaliteit. Binnen Studio Omstand vervult Wim vooral een adviserende rol. Wim is goed in staat zijn beschouwende kant tot uitdrukking te brengen.

Frank Hemeltjen (1965), penningmeester
studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, aan de afdeling architectonische vormgeving /monumentaal. Hij is actief als docent aan de academie van Bouwkunst in Arnhem en als adviseur/organisator voor gemeentelijke overheden op het gebied van kunst in de openbare ruimte.

 

Het beloningsbeleid van de instelling:
Het bestuur van Studio OMSTAND is onbezoldigd. Daar waar bestuursleden noodzakelijkerwijze uitvoerende taken op zich nemen, zal, conform de Governance Code Cultuur van Studio Omstand, hierover helder worden gecommuniceerd, onder meer in het jaarverslag. Bestuursleden die directiefuncties vervullen, zijn voor wat betreft die functies, geen lid van het bestuur. Op dit moment zijn er geen medewerkers benoemd. Studio OMSTAND hanteert bij benoeming een beloningsbeleid op basis van daadwerkelijk gewerkte uren, op basis van vooraf overeengekomen tarieven. Hierover wordt verslag gedaan in het financieel jaarverslag

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van OMSTAND:

Tentoonstellingsprogramma Omstand
Het tentoonstellingsprogamma Omstand is een programma dat zich sinds september 2015 afspeelt op en rond het Transformatorplein in het Nieuwe Kadekwartier, te Arnhem. Een deel van de ruimtes bevindt zich in het voormalig bedieningsgebouw van de Electriciteitsfabriek (PGEM). De nieuwe tentoonstelling gaat altijd gepaard met een officiële opening. Daarnaast zijn de tentoonstellingen te bezoeken op vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 12 – 17 uur.

 • Turbinekamers (serie van 4 kamers)
  De voormalige machinekamers in het bedieningsgebouw van de PGEM. 4 ruimtes. In totaal 90m2. en 5,5 meter hoog.
 • Accuruimte
  Voorheen was dit de accuwerkplaats in het bedieningsgebouw van de PGEM. Oppervlakte 36m2, 5 meter hoog.
 • Trafohuisje
  Bij de ingang van onze wijk – hoek Westervoortsedijk / van Verschuerwijk – staat een Transformatorhuisje. Omstand gebruikt dit gebouwtje voor film en videopresentaties (permanent)
 • Paviljoen
  Een glazen gebouwtje van tweedehands bouwmaterialen. Opp. 25m2, hoogste punt 4,25 m.

Platform Beeldende Kunst Arnhem Is een samenwerkingsverband van Arnhemse professionele beeldende kunst instellingen en initiatieven.
OMSTAND is lid van dit platform en participeert in gezamenlijke activiteiten.

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting van de instelling
De instelling is een Stichting en heeft als zodanig geen winstoogmerk. Alle uit de activiteiten van Omstand ontstane opbrengsten zullen dientengevolge weer terug vloeien in dezelfde stichting of naar een vergelijkbare ANBI. Hetzij als investering, hetzij als reserveringsbudget voor vervolgactiviteiten van Omstand. Zie voor meer informatie hieronder:

·Een actueel jaarverslagen worden telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. (Vanaf 01-01-2014 dienen de gegevens van 2012 te worden gepubliceerd) >> Stichting Omstand is opgericht in 2014. Vandaar dat de gegevens van stichting Omstand vanaf 2014 openbaar zijn gemaakt via onderstaande  -LINK- >>

PublicatieJaarrekening stichting Omstand 2020 ANBI

 

PublicatieJaarrekening stichting Omstand 2021 ANBI

 

PublicatieJaarrekening stichting Omstand 2022 ANBI