ABOUT OMSTAND

Omstand: betekenis: Het om iets staande; al datgene wat om een persoon of eene zaak staat, ze omgeeft. Oud-Nederlands. Wordt thans niet meer toegepast, wel in samenstellingen: Omstandig of omstandigheden. In de late Middeleeuwen en de renaissance is het woord nog normaal in gebruik. Het instituut voor de NL taal geeft in het “Boekje voor Rembrandt” uitleg over 17e eeuwse schildertermen. Omstand: collectieve aanduiding voor alles in een schilderij, tekening, ets, enz. dat zich bevindt rondom het eigenlijke onderwerp van de afbeelding. Vandaar ook: omstandig ’tot de omstand behorend, deel uitmakend van de omgeving; behorend om en bij een zaak of persoon die het eigenlijke middelpunt is’.

 

 

Omstand, is een organisatie voor hedendaagse beeldende kunst, actief vanaf 2015 en van groot belang voor talentontwikkeling van kunstenaars en curatoren. We zijn een presentatie-instelling zonder vaste collectie en hebben eigen tentoonstellingsruimtes in en rondom de voormalige elektriciteitsfabriek aan de Van Oldenbarneveldtstraat, vlakbij het centrum van Arnhem.
lees verder>>

Omstand beschikt over ruim 150 m2 aan vloeroppervlak, verdeeld over verschillende ruimtes en verdeeld over schillende panden die allemaal bij elkaar in de buurt staan. Wij richten ons enerverende, uitdagende en autonome kunstuitingen waarbij het onderzoekende aspect een belangrijke plaats inneemt. We organiseren o.a. tentoonstellingen, waarbij een visueel, energiek spanningsveld tussen de toeschouwers en de kunst(enaar) voorop staat.Wij bieden kunstenaars expositieruimte op bijzondere locaties en dagen kunstenaars uit om, rekening houdend met tentoonstellings-omstandigheden, nieuw werk te ontwikkelen of het bestaande werk in een nieuwe context te presenteren. Omstand wil van kunstenaars niet alleen het werk tonen, maar de kunstenaar een zo breed mogelijke rol laten spelen: als curator, onderzoeker, theoreticus, ontwerper, criticus, etc. Het is een persoonlijk traject tussen de kunstenaar, de ruimtes van Omstand en de begeleiders van Omstand. Voor Omstand is het van belang dat kunstenaars waarmee Omstand een relatie aangaat, ook oog hebben voor werk van andere kunstenaars. Daarbij stimuleren we de samenwerking tussen kunstenaars onderling. Dat doen we o.a. door kunstenaars te vragen de rol van curator op zich te nemen. In de praktijk functioneert Omstand daarbij als partner. Het samenstellen en cureren van exposities gebeurt samen. Dit geldt zowel voor deelnemende kunstenaars als voor (gast)curatoren, waarbij gezamenlijk en in goed overleg wordt samengewerkt. Met de organisaties en personen die Omstand betrekt bij de invulling van haar programma delen we de verantwoordelijkheid over het eindproduct. Soms beperkt het zich alleen tot het geven van feed-back of advies, maar het eindresultaat kan ook een presentatie opleveren in ons tentoonstellingsprogramma.

Omstand is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma en daarmee inhoudelijk, organisatorisch en financieel eindverantwoordelijk. De dagelijkse leiding van Omstand is in handen van Rob Groot Zevert. Vaste medewerkers zijn Lieven Hendriks en Fenne Saedt. Sacha Stibbe, voorzitter van het bestuur schuift regelmatig aan voor een werkoverleg. Het bestuur bestaat verder uit Frank Hemeltjen (penningmeester) en Willem van de Aar (secretaris). Samen bezitten zij veel kennis en ervaring op het gebied van organisatie, marketing, beleid, financiën en cultuur.


Hieronder wordt een kort profiel geschetst van de leden Omstand:

Rob Groot Zevert
(1965) studeerde Beeldende Kunst, afd. Architectonische Vormgeving / Monumentaal aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, (dipl.1991). Groot Zevert heeft een brede scope: hij is beeldend kunstenaar, curator, ontwerper, organisator, producent en adviseur van beeldende kunst en beeldende kunstprojecten. Verder produceert Groot Zevert op eigen titel kunstwerken, toegepaste kunst, installaties en keramiek.
lees verder>>

Groot Zevert is zeer actief in het Arnhemse culturele veld en daarbuiten en organiseerde cultuurprojecten op bijzondere plekken in binnen- en buitenland. Hij was oprichter van kunstenaarscollectief G.A.N.G. (2000 t/m 2013) en van Omstand (2014 tot nu) en direct betrokken bij o.a. >> De totstandkoming van Showroom G.A.N.G. later Showroom Arnhem, het SNELWEGMUSEUM, Woeste Gronden op Buitenplaats Koningsweg in Arnhem (later bekend als ‘Code Rood’). Momenteel is Groot Zevert actief als zakelijk en artistiek leider van Omstand. Hij produceert tentoonstellingen en werkt daarvoor veel samen met kunstenaars en met curatoren. Zijn interesse als producent gaat vooral uit naar de artistieke praktijk van collega-kunstenaars die de traditionele grenzen van hedendaagse kunst overstijgen, van kunstenaars die zich kwetsbaar durven opstellen en het onderzoek en het experiment niet schuwen. Hij helpt ze daarbij. Zijn werkwijze is simpel en direct en gericht op goede, fysieke tentoonstellingen.

De presentaties die hij organiseerde en nog steeds organiseert vinden over het algemeen plaats op informele plekken. Meestal geen museale omgevingen, maar juist plekken en ruimtes waar wat aan mankeert. Het zijn vaak rauwe plekken of ruimtes die in onbruik zijn geraakt en die weer nieuw leven wordt ingeblazen: Een oude fabriek, een voormalig militair terrein, een in onbruik geraakte voetgangerspassage van een parkeergarage, etc. Omdat de omstandigheden op dit soort plekken vaak meer overeenkomsten vertonen met die van een werkplaats worden daardoor bij deelnemers het idee versterkt dat er meer mogelijk is dan het eenvoudig tonen van werk. Dat idee probeer Groot Zevert altijd te versterken. Op artistiek inhoudelijk niveau draag hij graag bij: Wat is de ‘werking’ van een beeld, de expressie, de uitdrukking en hoe verhoudt zich dat tot ander werk en hoe presenteer je dit. Verder weet hij veel van de praktische organisatie rondom het presenteren van werk: drukwerk, uitnodigingen, web-beheer, etc. Uiteraard doe hij niet alles zelf, maar inmiddels weet hij wel waar advies of praktische ondersteuning is te vinden en hoe alles snel en efficiënt ingezet kan worden. Voor hem persoonlijk voorziet dit alles in een artistieke behoefte die gelijk staat aan het produceren van kunst. 

Lieven Hendriks
(1970) Volgde van 1991 tot 1994 een opleiding aan de HKU afdeling Fine Art en van 1994 – 1996 aan de Ateliers in Amsterdam. Sindsdien werkzaam als professioneel Beeldend Kunstenaar met tentoonstellingen in binnen en buitenland. Sinds 2000 vast docent en lid van het kernteam aan HKU tevens gastdocent aan verschillende kunstacademies. Hendriks heeft ruime ervaring met het maken van tentoonstellingen en begeleiden van kunstgerelateerde projecten. Betrokken bij verschillende onderdelen van de programmering van Omstand in 2016 /2017/2018.


Fenne Saedt
(Geboren op 31 juli) Werkt als freelance curator, redacteur, docent en moderator voor uiteenlopende opdrachtgevers waarin de hedendaagse kunst altijd leidend is. Na haar studie Fine Art and Design in Education aan ArtEZ in Arnhem richtte ze in 2016 de fundatie van stichting RUIS op, een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst die zich richt op het experiment en de ontwikkeling van de jonge kunstenaar. Sindsdien is ze artistiek leider van deze kunstruimte in Nijmegen waar ze in nauwe samenwerking met de kunstenaar tentoonstellingen maakt. Daarnaast is Saedt werkzaam als curator bij presentatie-instelling POST in Nijmegen en Arnhem, redacteur bij het hedendaagse kunsttijdschrift mister Motley en columnist/curator bij tentoonstellingsruimte Omstand in Arnhem.


Sacha Stibbe
(1957) studeerde Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (1989), volgde daarna een management opleiding (1990) en nam deel aan het ‘International Programme on the Management of Sustainability’, een internationale executive training gesponsord door het Ministerie van VROM en de Nijenrode Universiteit (1995). In haar werk nam ze deel aan diverse werk- en stuurgroepen op nationaal en internationaal niveau, waar overleg tussen de diverse spelers in het veld, bedrijfsleven, overheid en NGO’s een constante factor vormde. Ze heeft ruime ervaring in het overleggen met groepen die, vanuit verschillende invalshoeken, zaken benaderen. Binnen Omstand vervult zij vooral een adviserende rol.


Wim van der Aar
(1964) documentaire- en filmmaker en regisseur van bekende (reclame)films. Hij begon zijn carrière met experimentele muziekvideo’s. Na te zijn overgehaald om tv-commercials te gaan maken, maakte Wim talrijke bekroonde tv- en filmcommercials, met humor en timing als zijn belangrijkste kwaliteit. Langzamerhand is zijn carrière verschoven richting het maken van documentaires.  Van documentaires als:  Gabbers, de van Waveren Tapes, Jan Wolkers Spreekt en All You Need is Me; over de schilderende broertjes Donker. Binnen Studio Omstand vervult Wim vooral een adviserende rol.


Frank Hemeltjen
(1965) Studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. Hij adviseert gemeentelijke overheden op het gebied van kunst in de openbare ruimte, is actief als docent aan de academie van Bouwkunst in Arnhem en is als consultant in dienst van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Sinds 2012 heeft Hemeltjen zitting in het bestuur van de vakgroep beeldend van FNV KIEM, waarbij hij zijn kennis inzet voor meer procesgerichte adviezen. Een belangrijke doelstelling is om kennis en het inzicht van alle betrokken partijen samen te voegen, waardoor een breed draagvlak ontstaat voor vaak duurzame ontwikkelingen.