Nieuws

OPEN HOUSE: 5 ROOM APARTMENT >> OPENING zaterdag 2 maart – 16:00 <<

studio omstand

OPEN HOUSE: 5 ROOM APARTMENT

 

\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/   in English below    \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/

NL:

OMSTAND presenteert: een samenwerking tussen BEAR ArtEZ en Omstand.

Werkperiode / presentatie / tentoonstelling van de tutor-groep van Hester Oerlemans van BEAR – de fine-art afdeling van ArtEZ.
Een presentatie verdeeld over 6 projecten. Veel dank aan Tutor Hester Oerlemans (ArtEZ ) en Rob Groot Zevert (OMSTAND).

OPENING as. zaterdag 2 maart – 16:00
OPEN: zaterdag 2 maart t/m 17 maart – elke vr, za en zo van 12:00 tot 17:00


 

GEMEUBILEERDE KAMER BESCHIKBAAR
Kunstenaars: Carlos Colás González, Hebe Diepenmaat, Lino Pontenagel, Merel Nas, Milou Laroussiyen, Yubin Lee

In het Transparant House – het Glazen Huis van Omstand exposeren 6 kunstenaars hun werk. De route van het glazen huis volgend, verbeeldt het interieur ook een thuis. We zien een tafel, een tapijt en een rattenplaag in de ruimte. Maar hoe weten we zeker dat het een thuis is, kan iemand in dit huis wonen? De kunstenaars probeerden een installatie van een huis te maken door alleen hun kunstwerken te gebruiken. Door hun schilderijen op de ramen te plaatsen wordt privacy van het huis gecreëerd en hoefden er geen functionele gordijnen gebruikt te worden. Er hangt wasgoed aan het plafond, wachtend om te drogen. Dit huis wacht op iemand die er wil wonen. Hoe zou jij het vinden om in dit open huis te wonen? Gelukkig helpt de kroonluchter met amuletten om van het ongeluk af te komen.

TEGELS VAN HUISELIJKHEID
Kunstenaars: Chen, Hamza Ajanić, Tico Geurtzen

Tegels tegels tegels, ik stap, en dan echoën ze.
Mijn muren worden hoog, rond, rond.
Niemand heeft mijn uitzicht, wanneer ik mijn ochtendkoffie drink, koffie, koffie.
Niemand ziet hoe ik mijn handen mijn broek omhoog zie trekken, broek, broek.
Hoor je handen de gordijnen openen om de zon binnen te laten, zon, zon.
Zie je voeten ijsberen in hun routine, routine, routine.
Voel je vingers op de ketel drukken en zie ze roeren, roeren, roeren.
Mompelen terwijl we in gedachten verzonken zijn in onze schelp, schelp, schelp.

VERDWAALD
Kunstenaars: Erin Bai, Jiwoo Park, Sihyeon Park

Wat verliezen we?
Wat vergeten we?
Waar lopen we van weg?

Wat maakt dat we verliezen?
Wat doet ons vergeten?
Wat maakt ons weg?

ALTIJD DEZELFDE VORM, ALLEEN ERG TALRIJK
Kunstenaars: Irene Donatini, Lotus Parel Van Zoggel, Merel Hoogendijk, Ronja Oosterveld

Wat is thuis? De perceptie van ruimte kan enorm variëren, afhankelijk van het onderwerp dat het ervaart. Terwijl het comfort van een vertrouwde omgeving soms bescherming en zorg betekent, kan een thuis tegelijkertijd gelijk staan aan een persoonlijke hel waar je niet aan kunt ontsnappen. In het midden van de turbinekamers wordt de ruimte op kleinere schaal nagebouwd en omgetoverd tot een zogenaamd gastvrij thuis. Om deze installatie te maken, hebben we ons laten inspireren door het korte verhaal The Yellow Wallpaper, om een verhaal te vertellen over opsluiting dat het publiek zelf kan samenstellen, aan de hand van de verschillende elementen die in de ruimte aanwezig zijn.

DE KAMER MET DE RAMEN
Kunstenaars: Janne van de Rotten, Ronja Oosterveld, Roona YJ Kim, Nesa Pourgholi

Hou je van het uitzicht?

DE WARMTE VAN EEN BIJEENKOMST
Kunstenaar: Evan Mutter

De warmte van een grote familie, die thuiskomt om te eten na een drukke dag.
De warmte van iemand in huis hebben, waar eenzaamheid nergens te bekennen is.
Het maakt niet uit of de kamer te klein of te groot is.
De warmte die we delen is het belangrijkste.

 ENG:

OMSTAND Presenting: A collaboration between BEAR ArtEZ and Omstand.
Working period / presentation / exhibition of the tutor group of Hester Oerlemans of BEAR – the fine-art department of ArtEZ.
A presentation divided into 6 projects. Big thanks to Tutor Hester Oerlemans (ArtEZ ) and Rob Groot Zevert (OMSTAND).

OPENING: 02/03 – 16:00
OPEN: March Sat 02/03 untill  Sun 17 /03 – Every Fri, Sat. and Sun. from 12:00 untill 17:00

FURNISHED ROOM AVAILABLE
Artists: Carlos Colás González, Hebe Diepenmaat, Lino Pontenagel, Merel Nas, Milou Laroussiyen, Yubin Lee

In the Transparant House – the Glass house of Omstand there are 6 artists exhibiting their work. Following the route of the glass house, the interior is depicting a home as well. We see a table, a carpet and a rat infestation in the space. But how can we be sure that it’s a home, can one live in this home? The artists tried to make an installation of a home by using only their artworks. By putting their paintings on the windows privacy of the home is created, and no functional curtains had to be used. There is laundry hanging from the ceiling, waiting to be dry. This home is waiting for someone to live in there. How would you like living in this open house? Luckily the chandelier is helping getting rid of the bad luck by having amulets.

TILES OF HABIT
Artists: Chen, Hamza Ajanić, Tico Geurtzen

Tiles tiles tiles, I step, and then they echo.
My walls grow tall around, around, around.
No one has my view, when I drink my morning coffee, coffee, coffee.
No one sees how I see my hands pull up my pants, pants, pants.
Hear your hands open the curtains to let in the sun, sun, sun.
Watch your feet pacing in their routine, routine, routine.
Feel your fingers press on the kettle, and see them stir, stir, stir.
Mumble as we dwell in the mind of our shell, shell, shell.

LOST
Artists: Erin Bai, Jiwoo Park, Sihyeon Park

What are we losing?
What are we forgetting?
What are we getting away from?

What makes us lose?
What makes us forget?
What makes us away?

ALWAYS THE SAME SHAPE, ONLY VERY NUMEROUS
Artists: Irene Donatini, Lotus Parel Van Zoggel, Merel Hoogendijk, Ronja Oosterveld

What is home?
Perception of space can vary immensely depending on the subject that experiences it. While the comfort of a familiar environment can sometimes signify protection and care, a home can simultaneously equal a personal hell that one can’t escape. In the centre of the turbinekamers, the space appears replicated in a smaller scale, and made into a supposedly welcoming home. To create this installation, we were inspired by the short story The Yellow Wallpaper, to tell a story about enclosure that the audience can compose themselves, based on the different elements present in the space.

THE ROOM WITH THE WINDOWS
Artists: Janne van de Rotten, Ronja Oosterveld, Roona YJ Kim, Nesa Pourgholi

Do you like the view?

THE WARMTH OF A GATHERING
Artist: Evan Mutter

The warmth of a big family, coming home to have dinner after a busy day.
The warmth of having someone in the house, where loneliness is nowhere to be found.
Not a care whether the room is too small or too big.
The warmth that we share is the most important.