studio omstand
Sally Santana – Accidental glass, installation (2022)

(ENG below)

Omstand, space for contemporary art, presenteert van 29 okt. t/m 11 dec. 2022  >> In Medias Res: Ticket to the Future.

OPENING
op zaterdag 29 okt. vanaf 16.00 uur

WAAR
Omstand — space for contemporary art Van Oldenbarneveldtstraat 92 A, Arnhem

OPEN
vrij, zat, en zondags van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak, alleen voor groepen, mailto: info@omstand.nl

CURATOR
Fenne Saedt

DEELNEMENDE KUNSTENAARS
Lema Ahmadi
Sarjon Azouz
Milla dL
Fabian Friese
Haevan Lee
Daan Peeters
Martyna Pekala
Sally Santana

In Medias Res: een tentoonstellingsserie,
In een zoektocht naar een gemeenschappelijk thema of een gedeelde tendens die is te bespeuren in het werk van jonge makers organiseert Omstand een jaarlijkse tentoonstellingsserie. Het doel van deze serie tentoonstellingen is om te vatten wat de makers van nu beweegt, de tijdgeest van nu te (be)grijpen en in een soort tijdcapsule te vangen.
De naam In Medias Res is ontleend aan de Latijnse term die zich vertaalt als: Een relatieve tijdsaanduiding, waarbij je midden in een verhaal valt. Vanuit die zoektocht ontstond een kerngedachte voor deze tentoonstelling, het werd een thema dat allesbehalve nieuw is want elke tijd kent zo zijn eigen kleur. Deze eerste editie van In Medias Res heeft als titel Ticket to the Future:

Ticket to the Future brengt de kunstwerken van acht kunstenaars bijeen die gewaagde toekomstvoorspellingen doen, of (droom)werelden creëren die ver van de onze af lijken te staan. Zij reageren niet direct op de grote thema’s die onze tijd domineren, zoals de oorlog in Oekraïne, woningnood, racisme, natuurrampen of depressieve klachten door de corona-epidemie, maar juist indirect. Ze doen dit door nieuwe werelden te scheppen die zich de ene keer manifesteren in buitenaardse, verontrustende en soms ronduit dystopische kunstwerken. Mensen hebben een soort fantasie en verlangen naar een andere wereld, vooral in tijden waarin de kleuren in onze fictieve werkelijkheid meer lijken te gloeien dan wat we daadwerkelijk om ons heen zien.

Tot ziens bij Omstand!
Tot ziens bij Ticket to the Future.

 


ENG:

Omstand, space for contemporary art, presents from Oct. 29 to Dec. 11, 2022 >> In Medias Res: Ticket to the Future.

OPENING
Saturday, Oct. 29, from 4 p.m.

WHERE
Omstand – space for contemporary art Van Oldenbarneveldtstraat 92 A, Arnhem

OPEN
Fri, Sat, and Sun from 12.00 to 17.00 and by appointment, only for groups, mailto: info@omstand.nl

CURATOR
Fenne Saedt

PARTICIPATING ARTISTS
Lema Ahmadi
Sarjon Azouz
Milla dL
Fabian Friese
Haevan Lee
Daan Peeters
Martyna Pekala
Sally Santana

In Medias Res: an exhibition series,
In search for a common theme or trend that can be detected in the work of young makers, Omstand is organizing an annual exhibition series. The aim is to understand the spirit of the times and capture it in a kind of time capsule in order to grasp what moves contemporary makers. The name In Medias Res is taken from the Latin term meaning: A relative indication of time, in which one falls into the middle of a story. From that quest, a core idea for this exhibition emerged, it became a theme that is anything but new because every time has its own colour. This first edition of In Medias Res is entitled Ticket to the Future:

Ticket to the Future brings together the artworks of eight artist who make bold future predictions, or create (dream) worlds that seem far from our own. They do not respond directly to the major themes dominating our times, such as the war in Ukraine, housing shortages, racism, natural disasters or depression caused by the corona epidemic, but rather indirectly. They do this by creating new worlds, sometimes manifesting in otherworldly, disturbing and sometimes downright dystopian works of art. People have a kind of fantasy and longing for a different world, especially in times when the colours in our fictional reality seem to glow more than what we actually see around us.

See you at Omstand!
See you at Ticket to the Future.

 


Met dank aan / thanks for the support of: