About

Omstand: betekenis: Oud-Nederlands. Wordt thans niet meer toegepast, wel in samenstellingen: Omstandig of omstandigheden.
lees verder
In de late Middeleeuwen en de renaissance is het woord nog normaal in gebruik.  Het instituut voor de NL taal geeft in het “Boekje voor Rembrandt” uitleg over 17e eeuwse schildertermen. Omstand: collectieve aanduiding voor alles in een schilderij, tekening, ets, enz. dat zich bevindt rondom het eigenlijke onderwerp van de afbeelding. Vandaar ook: omstandig ’tot de omstand behorend, deel uitmakend van de omgeving; behorend om en bij een zaak of persoon die het eigenlijke middelpunt is’.
Omstandigheden
Door: Cornelis Verhoeven-13 januari 2000 (Dagblad TROUW)
De woorden ‘omstandigheden’ en ‘omstanders’ hebben op zijn minst dit gemeen dat we van allebei kunnen zeggen dat ze betrekking hebben op een situatie waar iets anders bij komt kijken en die juist daardoor wordt bepaald. De omstandigheden zijn beslissend voor de aard van de situatie, en omstanders zijn niet alleen getuigen van een daad of gebeurtenis, maar zij hebben daarop ook invloed. Die invloed moet dan ook worden meegewogen in een rechtvaardige beoordeling van de situatie. En beide woorden delen in hun metaforiek een eeuwenlange geschiedenis die via het Franse ‘circonstance’ en het Latijnse ‘circumstantia’ heel letterlijk teruggaat naar het Griekse ‘peristasis’ dat zowel op een kring van omstanders als op een omgeving in het algemeen, afgezien van mensen, betrekking kan hebben. En het wordt daarop vooral betrokken in verband met een beoordeling van wat in die kring heeft plaats gevonden, daardoor is beïnvloed en daarvan niet als iets afzonderlijks losgemaakt kan worden.
Deze geleerde opmerking was nodig om duidelijk te maken dat het bij ‘omstandigheden’ gaat om een tamelijk geleerd en doordacht woord. In de zeventiende eeuw was het in onze taal een rechtsterm, die als vertaling van ‘circonstances’ ingevoerd moet zijn in aansluiting bij een lange en klassieke traditie van genuanceerd nadenken over de gecompliceerdheid van wat mensen doen en van alles wat daarop van buiten af invloed uitoefent en er op die manier deel van gaat vormen. We hoeven niet in details op de hoogte te zijn van die historische ontwikkeling om te mogen veronderstellen dat het begrip ‘staan’ en wat dat vertegenwoordigt, het centrum van die metaforiek vormt.
Dat begrip van een alerte, opdringende en eventueel dreigende aanwezigheid, een cirkel die zich sluit, moet wel te maken hebben met een kring van mensen die rond een handelende en misschien wel namens hen optredende persoon staan en zich bemoeien met wat die doet of beslist. Op die manier zijn zij niet alleen getuigen van het proces, maar nemen zij daaraan ook deel. Het uiteindelijke resultaat is niet het product van het handelende of optredende individu alleen, maar ook van de betrokken omstanders en deelnemers. Zij maken van die handeling een openbare aangelegenheid. In de kring blijft niets verborgen en kan niets geïsoleerd worden van het milieu waardoor het omgeven is.
Intussen was er al eerder, ook in het rechtswezen, het woord ‘omstand’ in de betekenis van: alles wat om iets of iemand heen staat en waarin zijn optreden een verklaring kan vinden. Het lijkt een letterlijke vertaling van ‘peristasis’, maar het is ook gelijk aan het Duitse ‘Umstand’, een enkelvoudig woord voor wat wij gewoonlijk en om begrijpelijke redenen met het meervoud ‘omstandigheden’ aanduiden.
Het rekening houden daarmee in een verslag of beoordeling werd ‘omstandig’ genoemd en de eigenschap omstandig te werk te gaan leverde het woord ‘omstandigheid’ in de wat afwijkende betekenis van ‘omslachtigheid’ of ‘breedvoerigheid’ op. Dat heeft gewoonlijk een wat negatieve betekenis, misschien omdat een genuanceerd taalgebruik buiten de kring van juristen en geleerden niet altijd welkom is en te veel aan pedanterie doet denken of zelfs aan pogingen om de kern van de zaak te vermijden.
Want dat is wat omstandigheden en omstanders altijd doen: de kern van de zaak aan het zicht onttrekken en een snelle beoordeling van een situatie onmogelijk maken. Wie rekening wil houden met een veelheid van omstandigheden, zal al gauw een lichte aarzeling voelen bij een begrip als ‘kern van de zaak’ en terugschrikken voor al te kernachtige uitspraken en definitieve oordelen.

Omstand, is een organisatie voor hedendaagse beeldende kunst, actief vanaf 2015 en van groot belang voor talentontwikkeling van kunstenaars en curatoren. We zijn een presentatie-instelling zonder vaste collectie en hebben eigen tentoonstellingsruimtes aan de Van Oldenbarneveldtstraat in en rondom de voormalige elektriciteitsfabriek, vlakbij het centrum van Arnhem.
lees verder
We beschikken over ruim 150 m2 vloeroppervlak, verdeeld over verschillende ruimtes, in verschillende gebouwen, maar wel bij elkaar in de buurt. Wij richten ons enerverende, uitdagende en autonome kunstuitingen waarbij het onderzoekende aspect een belangrijke plaats inneemt. We organiseren o.a. tentoonstellingen, waarbij een visueel, energiek spanningsveld tussen de toeschouwers en de kunst(enaar) voorop staat.Wij bieden kunstenaars expositieruimte op bijzondere locaties en dagen kunstenaars uit om, rekening houdend met tentoonstellings-omstandigheden, nieuw werk te ontwikkelen of het bestaande werk in een nieuwe context te presenteren. Omstand wil van kunstenaars niet alleen het werk tonen, maar de kunstenaar een zo breed mogelijke rol laten spelen: als curator, onderzoeker, theoreticus, ontwerper, criticus, etc. Het is een persoonlijk traject tussen de kunstenaar, de ruimtes van Omstand en de begeleiders van Omstand. Voor Omstand is het van belang dat kunstenaars waarmee Omstand een relatie aangaat, ook oog hebben voor werk van andere kunstenaars. Daarbij stimuleren we de samenwerking tussen kunstenaars onderling. Dat doen we o.a. door kunstenaars te vragen de rol van curator op zich te nemen. In de praktijk functioneert Omstand daarbij als partner. Het samenstellen en cureren van exposities gebeurt samen. Dit geldt zowel voor deelnemende kunstenaars als voor (gast)curatoren, waarbij gezamenlijk en in goed overleg wordt samengewerkt. Met de organisaties en personen die Omstand betrekt bij de invulling van haar programma delen we de verantwoordelijkheid over het eindproduct. Soms beperkt het zich alleen tot het geven van feed-back of advies, maar het eindresultaat kan ook een presentatie opleveren in ons tentoonstellingsprogramma.
Omstand is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma en daarmee inhoudelijk, organisatorisch en financieel eindverantwoordelijk. De dagelijkse leiding van Omstand is in handen van Rob Groot Zevert. Vaste medewerkers zijn Lieven Hendriks en Fenne Saedt. Sacha Stibbe, voorzitter van het bestuur schuift regelmatig aan voor een werkoverleg. Het bestuur bestaat verder uit Frank Hemeltjen (penningmeester) en Willem van de Aar (secretaris). Samen bezitten zij veel kennis en ervaring op het gebied van organisatie, marketing, beleid, financiën en cultuur.
Curriculum vitae van Omstand >> 1 okt. 2021 © OMSTAND <<
lees verder
Tentoonstellingsprogramma van Omstand:
HOOFDORGANISATIE: OMSTAND
Omstand, presentatieruimte voor actuele kunst, organiseert tentoonstellingen en presentaties op verschillende locaties rondom het Transformatorplein.  OMSTAND presenteert vanaf 2019 een regulier programma. Daarvoor, van 2015 t/m 2018, organiseerden we het tentoonstellingspro-gramma onder de noemer: PULSE, afleveringen 1 t/m 32.
IDEE & CONCEPT: Omstand
PLAATS/LOCATIE: van Oldenbarneveldtstr. 92-A
AANTAL BEZOEKERS: 400 tot 1000 per maand
FONDSEN: gem. Arnhem, Prov.Gelderland, PBC-Fonds, Mondriaan Fonds, e.a.
Vaste curatoren (team Omstand) zijn: 
Rob Groot Zevert, Lieven Hendriks en Fenne Saedt.
Hieronder een overzicht van de projecten en de deelnemende kunstenaars:

2021
OP DE HUID Groepstentoonstelling. 23 okt t/m 28 nov. 2021 Onder leiding van Curator Jaap Kroneman. Met: Robin Speijer, Marten Hendriks, Jivan van der Ende, Eefje Wijnings, Eduards Zarins, Anya Janssen en Paul Heusinkveld
‘In Your Touch, I Remain’ Groepstentoonstelling, volgend op artist-in-residence periode bij Omstand, van Narges Mohammadi. Deze zomerresidentie is een samenwerking van Omstand met sonsbeek 2024 en vormde een onderdeel van de programmering van sonsbeek 2024 manifestatie force times distance, on labour and its sonic ecologies. Van 29 augustus t/m 10 oktober 2021, met Riun Jo, Emmeline de Mooij, Solenne Tadros, Suyoung Yang en Narges Mohammadi. Samenwerking tussen: Amal Alhaag (Curator namens sonsbeek 2024 curator team), Stein van der Ziel (Tentoonstellingsmanager), Rob Groot Zevert (Producent Omstand) en de Artist in Residence Narges Mohammadi.
Programma-onderdelen:
– 18 september 2021 Rondetafelgesprek met deelnemende kunstenaars × ouders Lokatie: Omstand (Moderator: Nazmiye Oral)
– 19 september 2021 Performance door Narges Mohammadi Lokatie: Omstand, Van Oldenbarneveldtstraat 92A, Arnhem
– 23 september 2021 Artist talk met Narges Mohammadi Lokatie: Bar de Groen (Moderator: Fenne Saedt)\\
Geen Daden Maar Woorden >> Groepstentoonstelling over vormen van taal in de beeldende kunst.  Van 12 juni t/m 18 juli 2021 Groepstentoonstelling met: Rein Jelle Terpstra, Marieke Barnas, Niels Post, Jan Verhaeghe, Karin van Pinxteren, Gracia Khouw, Gerard Koek, Ruben Planting, Veronique Efomi  o.l.v. gastcurator Korrie Besems  Spatial Thoughts On Traces Of Human Presence >> Over ruimtelijke werk, installatie- en beeldhouwkunst die zich verhoudt tot ruimtelijke ordening en menselijk gedrag. Uit de serie Cluster Bubble, waar telkens een medium uit de kunsten podium krijgt. Van 2 april t/m 30 mei 2021 Groepstentoonstelling met: Yair Callender, Vanessa Henn, Sander Breure & Witte van Hulzen, Ricardo van Eyk, Laura Kaminskaité, Jeroen Jongeleen, Evita Vasiljeva en Annegret Kellner. Curatorenteam: Lieven Hendriks, Fenne Saedt. Productie: Rob Groot Zevert.Mo|nu|mentum (Apprentice Master expo #2) >> 6 t/m 28 februari 2021 Werkperiode annex groepstentoonstelling met: Roland Schimmel, Maud Faassen, Britt van den Boogaard, Tycho van Zomeren en Christy Westhovens. Samenwerking met Kunstpodium T. (uit Tilburg).

2020

 

Pffff, >> 7 t/m 21 december 2020 Deelnemers: Joris van Buul, Aydee Derix, Dante Van Elburg, Paul Heusinkveld, Puk Terstal, Xam van Kempen, Sara Kriegsman, Gideon Kramer, Jelle van Kuilenburg, Ida Leijting, Bart Pols, Zora Sel. In december was Omstand opnieuw host van een onderwijsproject van ArtEZ. In deze stage, met jonge talenten van BEAR, de fine-art afdeling van ArtEZ, toonden de deelnemende kunstenaars hun werk in een tentoonstelling die ze zelf moesten samenstellen. De tentoonstelling was zeer beperkt toegankelijk, alleen op afspraak voor onderwijs gerelateerde doeleinden en kunstprofessionals.

BEAR FINALS 2020 / Something Where There Should Be Nothing >>

4 t/m 8 november 2020  (voorbereiding/ opbouw vanaf 22 okt. 2020 – afbouw t/m 13 nov.) We feliciteren alle GRADUATES: Emiel Ambroos, Romy Berends, Mirte van den Bos, Benjamin van der Burg, Samuel du Chatinier, Robin Drexler, Larissa Esvelt, Hans-Hannah, Elisa Klabbers, Marieke Peeters, Mitchel Peters, Lore Pilzecker, Eleonora Johanna Remmen, Lynn Salentijn, Anne Schoemaker, Anna de Vriend, Janna van Welsem, Eva van Wenum, Fenne van Wijk, WONNE en Merel Zonneveld.
In november was Omstand host van de BEAR-finals 2020, de fine-art afdeling van ArtEZ, Arnhem. Na het uitstel in juni konden de studenten eindelijk hun werk tonen. De locatie van Omstand was startpunt van de eindexamenpresentatie van de afdeling BEAR / fine-art. Naast de locatie van Omstand konden we in de directe omgeving gebruik maken van extra 250 m2 kantoorruimte van Volkshuisvesting, een industrieloods van PEJA en 2 zeecontainers op het plein voor Omstand, om al het werk te tonen. De graduates hebben daarmee een geweldige prestatie geleverd! 
The Monstrous Bouquet >> 12 sept. t/m 18 okt. 2020. Groepstentoonstelling met Josefina Anjou, Sjef van Beers, Linnéa Gerrits, Thijs Jaeger, Rob Groot Zevert, Robin Kersten, Marga Knaven, Comfort Ball (Bin Koh & Sumin Lee), Lucia Leuci, Jurgis Lietunovas, Claire van Lubeek, Reba Maybury, Fjorsk enYannick Val Gesto. Curator Mireille Tap ism Omstand.
Hooglicht >> 7 maart t/m 19 april  2020 Groepstentoonstelling met werk van: Simon Oud [NL], Franck Gribling [NL], Richard van der Aa [NZ/FR], Kathleen Huys [BE], Hans Everaert [BE], Karlijn Janssen [NL], Jochem Rotteveel [NL], Isolde Venrooy [NL], Maaike Kramer [NL] Curator Marena Seeling ism Omstand (onderbroken door COVID-maatregel).
Five Victor Echo Papa >> 4 januari t/m 23 februari 2020 Groepstentoonstelling met werk van: Sharon Houkema, Willem Besselink, Maarten Overdijk, Machiel van Stokkum, Rosalie van Oorschot, Max Kuiper, Mirka Farabegoli, Aracelly Scheper. Curator Heidi Linck i.s.m. Omstand.

 

2019
SOLO, Vanessa Jane Phaff  >> 10 oktober t/m 24 november 2019
Solotentoonstelling Vanessa Jane Phaff (zelfstandig onderdeel van de Biënnale Gelderland 2019)
Curator Lieven Hendriks en Rob Groot Zevert voor Omstand
Ernstig Geschikt! 2019 >> Van 7 t.m 29 sept. 2019
Groepstentoonstelling met: Stephanie Engelbrecht en Alexander Beaujon (beide van ArtEZ Arnhem), Lisette van Hoogenhuyze, Annï Mertens (beide van HKU, Utrecht), Otakar Zwartjes (Rietveld, A’dam), Danielle Formica (KABK, Den Haag), Kim Gromoll, Froukje de Boer (beide van MAFAD, Maastricht). Curatoren Lieven Hendriks en Rob Groot Zevert.
DUCKUMENTA >> 6 juli t/m 25 augustus 2019
Groepstentoonstelling, deelnemende kunstenaars: Aafke Bennema, Caz Egelie, Florian & Michael Quistrebert, Frank Koolen, Hans Walraven, Hester Oerlemans, Hilde Onis, Jaap Kroneman, Karel van der Eijk, Karin Kuiper, Lieven Hendriks, Lily van der Stokker, Nel Aerts, Wang & Söderström, Wilfried Nijhof, Willem de Haan. Curator team Omstand i.s.m. gastcuratoren Karin Kuiper en Janneke Bergmans.
CLUSTER BUBBLE >> van 4 mei t/m 23 juni 2019
Groepstentoonstelling met: Vanessa Jane Phaff, Jacco Olivier, Koen Taselaar, Thomas Trum, Morgan Betz, Ruben Kragt, Peter Schuyff, Ide André, Ricardo van Eijk, Marie Reijntjes, Benjamin Köder.
Curator Lieven Hendriks.
Alle Macht Aan De Kunst  >> 9 maart t/m 21 april 2019
Groepstentoonstelling met: Benjamin Li, Jaap Blonk, Arno Arts, Adriaan Luteijn i.s.m. Inge Theunissen,  Ineke Hans, Claudia Heinermann, Monika Dahlberg, André Smits(ARTISTSINTHEWORLD), Felicita Vos, Amber Ambrose Aurèle, en Jeroen Jongeleen. Gastcurator: Albert Van Der Weide.
2018
– PULSE 32, met Aafke Bennema, Ricardo van Eijk, Anne ten Ham, Marcel Kronenburg, Mariël Smit.
– PULSE 31, met Eothen Stearn (VK), Klaas Kloosterboer, Micha Zweifel (CH), Jan van Oordt (CH), Simone Albers, Maarten Nico.
– PULSE 30 // OGENBLIKSEM #9, met Harm Hajonides, Marit Dik, Rosa Everts, Margo van Berkum, Marisa Rappard,  Chantal Breukers, Jans Muskee, Dick van Berkum, Sabine Liedtke, PJ Roggeband, Serge Onnen.
– PULSE 29 // Ernstig Geschikt, met Data Bosma, Romar de Bonte ( beide van ArtEZ), David Noro, Vala Jónsdóttir (beide Rietveld), Anna Spiliotopoulou (st. Joost), Jannes Bürkner (Minerva), Jur de Vries (HKU), Lorraine Etimiri (AKI), Oscar Juul-Sørensen (KABK)
PULSE 28 // Solotentoonstelling van Hester Oerlemans
PULSE 27, met Jasmijn Strookman, Kubilay Mert Ural, Liselot Veenendaal, Maike Postma.
PULSE 26, met Romy Muijrers, Keiko Sato, Maarten Janssen, Sonia Rijnhout, Aukje Dekker, Marius Lut, Guido van Amelsfoort.
PULSE 25, met Bo Bannink, David Bade, Frederique Jonker, Mike Moonen, Janine van Oene, Maria Roosen, Joop Striker.
PULSE 24, met Eva Schmeckenbecher, Ide André, Bart Nijboer & Eduards Zarins, Anan Striker & Canan Yurdakul.
PULSE 23, met Sibylle Eimermacher, Aldwin Lehr, Wouter vd Laan en Veerle Thoben.

2017
PULSE 22, met Anne Kolbe, Daniëlle van Ark, Sibylle Eimermacher, Joyce Peijzel, Maarten Heijkamp en Eduards Zarins.
PULSE 21, met Koen Taselaar, Robbert Pauwels, Kim David Bots, Thomas Trum, Salim Bayri, Donna Verheijden en Axel De Marteau.
PULSE 20, met Hans Walraven, Thijs Linssen, Ronald de Ceuster en Elejan vd Velde.
PULSE 19 // Ernstig Geschikt, met Willem de Haan, Valentina Gal, Maud van Dijk en Sjors Bindels (alle vier Artez Arnhem), Emiel Zeno, Babs Bleeker (beide HKU), Thijs Jaeger (KABK),  Lefki Mevissen (Rietveld), Pip Passchier (Willem de Kooning).
PULSE 18, met J.C.J. van der Heijden, Paul Goede, Louwrien Wijers, MattievanderWorm, Sema Bekirovic, Justin Gosker, Willem de Haan, Annelie Koning, Leon Stoffelen, Anna Spiliotopoulou, Bjørg Linde de Greeff, Ad de Jong, Nabb+Teeri (Fin.)
PULSE 17, met Paul Goede, Louwrien Wijers, MattievanderWorm, Sema Bekirovic, Voebe de Gruyter, Justin Gosker, Reinaart Vanhoe, Geert v/d Schaaf, Lisa Vieten en Wouter Huis.
PULSE 16, met Paul Goede, Louwrien Wijers, MattievanderWorm, Annelie Koning, Ellen Boersma, Willeke van Ravenhorst en Marina Višic.
PULSE 15, met Geert-Jan van Oostende, Joost van Hezewijk, Babette Kleijn, Theo Konijnenburg, Jeroen Glas en Daphne Rosenthal.
PULSE 14, met Mark Kramer, Marjoke vd Plassche, Quinten Dierick en Simone Bennett.
PULSE 13, met Jeroen Kramer, Peter Otto, Aline Eras en Inge Meijer.

2016
PULSE 12, met Bart Nijboer, Damaris Kerkhoff, Benjamin Greber, Goof Kloosterman, Hans Walraven, Broken Toaster Records en Joanneke Jouwsma.
PULSE 11, met Bram Kuypers, Erik Vinkenoog, Thijs Linssen en Frank Halmans
PULSE 10, met René Roeten, Jan Vos, Loes van Schaaijk, Henri Burgers, Kees van Leeuwen en P. Krynen.
PULSE 9 // Ernstig Geschikt, met Ricardo van Eyk (HKU) , Arash Fakhim (ArtEZ), Monique van de Ven (St. Joost/Den Bosch), Didi Lehnhausen (Rietveld), Krista Smulders (ABKM), Michiel Ubels (ABKM) en Alex Andropoulos (KABK).
PULSE 8 // Solotentoonstelling van Marten Hendriks
– PULSE 7, met Johannes Langkamp, Kevin Toma & Jeroen Diepenmaat, Janske Hombergen, Jaap Kroneman, Lieven Hendriks en Frank Koolen.
PULSE 6, met Erik Wesselo, Carolina Agelink, Ivonne Zijp, Ruben Kragt, Robin Meyer.
PULSE 5 // Drawing Front, met Anneke Ingwersen, Heidi Linck, Janine van Oene, Heiki Räpple, René Roeten, Alexandra Roozen, Ian de Ruiter
PULSE 4, met Neelke Jacobs, Ariane Trümper, Oscar Lourens, Alexandra Crouwers.
– PULSE 3, met Caroline Kortenhorst, Marjolein de Groen, Ronald de Ceuster.

2015
PULSE 2, met Jonquil, Pier Pennings, Wouter Bijl, Twan Janssen, Peter Jordaan, Judith Kisner, E. Zarins
PULSE 1, met Mirjam Kuitenbrouwer, Jaap Kroneman, Lieven Hendriks.

PUBLICITEIT:
Algemeen / Dag- en weekbladen / tijdschriften:
NRC, Cultureel sup.– Vermoeide trapleuning en marteltuig voor kamerplant – Thomas van Huut – 22 april 2021
NIEUWE VELUWE– Energietransitie als totaalervaring – Inge Pollet – jaargang 2021, afl. 1
Arnhemse Koerier – Expositie Mo|nu|mentum bij Omstand – redactie 5-02-2021
De Gelderlander – Gemeente verbiedt bezoek aan expositie van Studio Omstand in Arnhem – Linda Pol 12-02-21
De Gelderlander – Atoombunker te koop! Maar je mag er niks mee –  Anita van Rootselaar 24-04-19
Altijd Vandaag – Een spel met handen en appels – Rob Smolders 19-10-2019
Arnhemse Koerier – CASA, OPA en Studio Omstand nodigen je graag uit voor 20×20! – 30-03-2017
VOLKSKRANT ‘Vrijheid kan ook tot paniek leiden: wat moet je doen?’ Sacha Bronwasser – 12 juli 2017
De Gelderlander – Een pinksterweekend vol kunst in Arnhem – Redactie 13-05-16 https://altijdvandaag.nl/een-spel-met-handen-en-appels/
De Wereld Werkt in Arnhem >>
http://peternijenhuis.blogspot.com/2016/03/is-het-maken-verzamelen-en.html
http://peternijenhuis.blogspot.com/2016/09/arash-fakhim-wat-als_17.html
http://peternijenhuis.blogspot.com/2016/09/ricardo-van-eyk-toe-eigenen.html
http://peternijenhuis.blogspot.com/2016/03/is-het-maken-verzamelen-en.html
http://peternijenhuis.blogspot.com/2016/10/bram-kuypers-oefeningen-in-tederheid.html
http://peternijenhuis.blogspot.com/2016/11/broken-toaster-records-hoe-ver-kunnen_20.html
http://peternijenhuis.blogspot.com/2017/10/walraven-hoe-verkoop-ik-een-lokale.html
http://peternijenhuis.blogspot.com/2017/07/willem-de-haan-humor-waardering-en.html
https://peternijenhuis.blogspot.com/2017/12/arash-fakhim-en-ide-andre-ploegen.html
http://peternijenhuis.blogspot.com/2018/05/marius-lut-een-schilderij-kun-je-zien_7.html
http://peternijenhuis.blogspot.com/2018/10/jeroen-jongeleen-beeldenparkpresikhaaf.html
http://peternijenhuis.blogspot.com/2020/01/de-onuitstaanbare-jaap-kroneman-in.html
http://peternijenhuis.blogspot.com/2020/04/gelijkenis-het-oeuvre-van-beeldend.html
Mr. Motley >>
https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/tentoonstelling-alle-macht-aan-de-kunst-omstand
https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/7-nieuwe-tentoonstellingen-buiten-de-randstad
https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/piet-kassa-en-de-anti-benauwdheidsfilosofie-van-de-donald-duck
https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/atelierbezoek-ad-de-jong
http://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/de-tekortkomingen-van-marten-hendriks
https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/omtrent-dertig-interview-met-thijs-linssen
http://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/poses-against-gravity
Trendbeheer >>
TRENDBEHEER – Cluster Bubble @ Omstand – Inge Pollet 29-05-2019
TRENDBEHEER – Interview Marius Lut – door Niels Post 07-05-2018
TRENDBEHEER – Duistere struiken, Aldwin Lehr bij Omstand – Inge Pollet – 12-02-2018
TRENDBEHEER – Museum Arnhem, Plaatsmaken, Omstand – Niels Post 26-08-2016
TRENDBEHEER – Eindejaarslijst 2016 –  Niels Post 31-12-2016
“Het kunstwerk van het jaar zag ik bij Omstand in Arnhem, deze jaloersmakend mooie Marten Hendriks”
Metropolis M >>
www.metropolism.com/nl/review  door Maarten Buser – 17.05.2021
Metropolis M – Micro Art Initiatives #12: Studio Omstand –  Lotte van Geijn – 09.11.2017
Metropolis M – Het waarom van residencies – Reflections #7 – Saskia van der Kroef – 30.05.2019
Metropolis M – Het Grote Micro Art Initiatives Onderzoek – Lotte van Geijn 15.01.2020
Metropolis M – Een tentoonstelling die zich als een olievlek over het land verspreidt – Unlocked / Reconnected – Marsha Bruinen 31.05.2020
VIMEO >>
https://vimeo.com/169873348 (Zonnenbloemen voor de buurt)
https://vimeo.com/201739376 (Peter Otto / Vondelingenluik)
https://vimeo.com/192777619 (Bram Kuypers (Fly By Wire)
https://vimeo.com/195929580 (Broken Toaster Records)
https://vimeo.com/220475632 (Exhibition Jeroen Glas)
https://vimeo.com/262727762 (Secret Bunker – video 2)
3D technology:
https://my.matterport.com/show/?m=dbQEC5VQsoM&brand=0
AIR
AIR-OMSTAND-project, (artist-in-residence)
HOOFDORGANISATIE: OMSTAND – Rob Groot Zevert / JAARTAL: vanaf 2021
IDEE & CONCEPT: Rob Groot Zevert voor Omstand
CURATOR: Amal Alhaag voor Sonsbeek 20 -> 24 (jaargang 2021)
PLAATS/LOCATIE: Onderdeel van de exporuimtes van Omstand vanaf 2021
Zelfstandige unit, met slaapvertrek, badkamer en keuken.
Een keer per jaar biedt Omstand een kunstenaar de unieke kans om een ​​solotentoonstelling te presenteren in combinatie met een verblijfs- en werkperiode. De betreffende kunstenaar wordt gevraagd te reflecteren op zijn of haar werk in relatie tot de omstandigheden en ruimtes van Omstand en uitgenodigd om nieuw werk te maken en / of nieuwe inzichten te testen. Omstand heeft ervoor gekozen om voor dit project de samenwerking te zoeken met Sonsbeek20 → 24.
In het kader van een Artist-in-residency-periode bij Omstand wordt door bemiddeling van Sonsbeek20 → 24 en Omstand een kunstenaar uitgenodigd voor een werkperiode gevolgd door een solopresentatie in de tentoonstellingsruimte Omstand. Samen bepalen we de keuze voor een deelnemende kunstenaar. Omstand en Sonsbeek20 → 24 komen beiden met voorstellen voor potentiële kandidaten, waaruit de partijen een keuze kunnen maken. Samen begeleiden we de kunstenaar, elk vanuit hun eigen expertise. Onderdeel van deze werkperiode en expo is een artist talk in DE.GROEN X OMSTAND, half september 2021, onder leiding van moderator Fenne Saedt.
Kunstenaar / resident voor 2021: Narges Mohammadi
AIR:
GEHEIME BUNKER-project, (artist-in-residence)
HOOFDORGANISATIE: OMSTAND – Rob Groot Zevert / JAARTAL: 2013 – 2019
IDEE & CONCEPT: Rob Groot Zevert voor Omstand
CURATOR: Rob Groot Zevert tot 2015, Heidi Linck 2015-2019
BEZOEKERS via MUSEUM 5VEP, onderdeel van PULSE (300 bezoekers/per maand)
en
online Pinterest.com/geheimebunker
PLAATS/LOCATIE/ BOUWJAAR: Geheime locatie Noordrand Arnhem /1957
Omschrijving:
Atoombunker, gebouwd in opdracht van de NAVO / Eigenaar Min. van Defensie).
Artist in Residence, sinds 2012 in handen van Omstand.
FONDSEN: Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, Mondriaan Fonds
INTERNET >>         
https://www.omstand.nl/projects/de-geheime-bunker/www.geheime-bunker.nl /
https://nl.pinterest.com/geheimebunker/
https://vimeo.com/262727762 (Geheime Bunker (2), Max Kuiper
https://vimeo.com/260779425 (Geheime Bunker (1), Max Kuiper
Residenten:
2019: Willem Besselink, Sharon Houkema, Mirka Farabegoli
2018: Ingrid van der Zalm, Rosalie van Oorschot, Machiel van Stockum, Maarten Overdijk
2017: Thijs Linssen, Ad de Jong, Axel de Marteau, Aracelly Scheper, Max Kuiper.
2016 : Erik Vinkenoog, Anouk Mastenbroek, Rosa Helldorfer, Quinten Dierick.
2015: Hans Walraven, Pier Pennings, Niklas van Woerden, Aline Eras, Kevin Toma & Jeroen Diepenmaat.
2014: Elejan van der Velde, Heidi Linck, Jeroen Glas, Willeke van Ravenhorst.
2013: Kees van Leeuwen, Lisa Vieten, Mirjam Kuitenbrouwer, Ronald de Ceuster.
2012: Ivonne Zijp, Maarten Heijkamp,  Oscar Lourens
Exposities:
– van 2015 tot 2020 Museum 5VEP, onderdeel van PULSE. Curator: Heidi Linck. Deelnemende kunstenaars:  Mirjam Kuitenbrouwer, Pier Pennings, Ronald de Ceuster, Oscar Lourens, Heidi Linck, Ivonne Zijp, Kevin Toma & Jeroen Diepenmaat
– 2013: Festival Verboden Landschap: groepstentoonstelling op Buitenplaats Koningsweg, Arnhem:
Kees van Leeuwen, Lisa Vieten, Mirjam Kuitenbrouwer, Ronald de Ceuster, Ivonne Zijp, Maarten Heijkamp,
ARTIST TALKS EN PRESENTATIES:
SPREKERS DIE DOOR OMSTAND WERDEN UITGENODIGD WAREN:
Lezingen en/of pitch >> Locatie Showroom Arnhem, door:
– Janine van Oene, Kitty Maria v. Ekeren, Richard Kofi, Kevin van Braak, Mrt. 2020
– Monika Dahlberg, Willem de Haan, Fenne Saedt, Mrt. 2019
– Michiel Ubels, Mike Moonen, Janneke Bergmans & Karin Kuiper­­­­­, Mrt. 2018
– Ad de Jong, Anan Striker, Marjolein de Groen (locatie Showroom Arnhem, Mrt. 2017
– Jeroen Van Loon, Juul Sade, Mattie van der Worm, Peter Fengler, Mrt. 2016
– Claudia Schouten, Quinten Dierick, Teun Castelein, Mrt. 2015
– Melle Smets & Joost van Onna, Patricia Kaersenhout, Erik Odijk, Mrt. 2014
Artist talks >> locatie: Collectie DE.GROEN o.l.v. moderator: Fenne Saedt (tenzij anders vermeld)
– 12-12-2019: GEHEIME BUNKER/SECRETS REVEALED – Willem Besselink, Aracelly Scheper, Machiel v. Stokkum en Sharon Houkema.
– 24-10-2019: Vanessa Jane Phaff –
– 22-08-2019: Duckumenta – Met Janneke Bergmans, Karin Kuiper, Max Urai, Caz Egelie en een lezing van Frank Koolen –
– 28-03-2019: Alle macht aan de kunst – Curator Albert van der Weide, sprekers Ineke Hans, Monika Dahlberg, André Smits, Jaap Blonk
– 20-12-2018: Gesprek met Klaas Kloosterboer en Rob Hamelijnck o.l.v. Peter Nijenhuis
– 18-10-2018: Gesprek Chantal Breukers en Jans Muskee o.l.v. Peter Nijenhuis

Hieronder wordt een kort profiel geschetst van de leden Omstand:
Rob Groot Zevert
(1965) studeerde Beeldende Kunst, afd. Architectonische Vormgeving / Monumentaal aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, (dipl.1991). Groot Zevert heeft een brede scope: hij is beeldend kunstenaar, curator, ontwerper, organisator, producent en adviseur van beeldende kunst en beeldende kunstprojecten. Verder produceert Groot Zevert op eigen titel kunstwerken, toegepaste kunst, installaties en keramiek.
lees verder
Al bijna 20 jaar is Groot Zevert actief in het Arnhemse culturele veld en daarbuiten. Hij organiseerde cultuurprojecten op bijzondere plekken in binnen- en buitenland. Hij nam het initiatief tot de oprichting van G.A.N.G. (kunstenaarscollectief van 2000 t/m 2013) en van Stichting Omstand (kunstorganisatie vanaf 2014). Hij was direct betrokken bij de totstandkoming van Showroom Arnhem en initieerde Woeste Gronden op Buitenplaats Koningsweg in Arnhem (maandelijks terugkerend cultuurproject, later bekend als ‘Code Rood’) waaraan in 2015  de Cultuurprijs van de Gemeente Arnhem werd toegekend. Nu is hij actief als hoofdorganisator van Omstand.’Ik geloof in de rol van curator in de zin dat deze een dienende functie verricht en zorg draagt voor de kunst(enaar). Persoonlijk heb ik geen moeite met mijzelf ‘weg te cijferen’. Het gaat ten slotte om de kunst niet om de kunstenaar. Mijn interesse als curator gaat vooral uit naar de artistieke praktijk van ‘collega-kunstenaars die de traditionele grenzen van hedendaagse kunst overstijgen, van kunstenaars die zich kwetsbaar durven opstellen en het onderzoek en experiment niet schuwen. Ik help ze daarbij. Mijn werkwijze is simpel en direct, gericht op een goede fysieke tentoonstelling. Aangenaam, flexibel, improviserend en met een goede uitwisseling van ideeën en oplossingen. De kunstenaar staat centraal en niet de curator. De kunstenaar wordt gestimuleerd om zijn ideeën te maximaliseren. Intensief en persoonlijk contact en de persoonlijke communicatie tussen de kunstenaar en de curator zijn daarbij van groot belang. Ik ben in staat op vrijwel elk niveau bij te dragen, zowel in praktische, filosofische als emotionele zin. Verder heb ik een goed ruimtelijke inzicht.
Eigenlijk beschouw ik tentoonstellingsruimtes meer als laboratorium en als onderzoeks- en testcentra voor beeldende kunst. Het doel is in ieder geval dat ruimtes niet beperkend werken voor beeldende kunst maar juist bevrijdend. De ruimtes waar over het algemeen de presentaties plaatsvinden zijn meestal geen museale omgevingen, geen schone, witte ruimtes, maar juist informele plekken. Omdat de situatie vaak meer overeenkomsten vertoond met die van een werkplaats wordt het idee versterkt dat er veel mogelijk is. Het zijn vaak rauwe ruimtes of ruimtes die in onbruik zijn geraakt en die weer nieuw leven wordt ingeblazen: Een oude fabriek, een voormalig militair terrein, een in onbruik geraakte voetgangerspassage van een parkeergarage, etc. De samenwerking met kunstenaars en het produceren van nieuw werk gedijd goed in dit soort omgevingen.
Hulp bij het tot stand komen van werk wil zeggen: Werk realiseren: Ik ben in staat veel onderdelen zelf uit te voeren, van houtbewerken tot machinebankwerken tot lassen tot het maken van gipsen mallen of het glazuren van biscuit gebakken aardewerk. Materiaalkennis: Ik bezit heel veel praktische kennis van materialen als papier, verf, metaal, hout, klei, keramiek, kunststoffen, etc. Technische kennis van apparatuur, fotografie, video en nieuwe media. En ik vind het interessant om mij te verdiepen in een nieuw medium. En op artistiek inhoudelijk niveau draag ik graag bij: Wat is de ‘werking’ van een beeld, de expressie, de uitdrukking en hoe verhoudt zich dat tot ander werk en hoe presenteer je dit. Verder weet ik veel van de praktische organisatie rondom het presenteren van werk: Drukwerk, uitnodigingen, web beheer, etc. Uiteraard doe ik niet alles zelf, maar ik weet inmiddels waar ik advies of praktische ondersteuning kan krijgen en ik hoe alles snel en efficiënt kan inzetten. Voor mij persoonlijk voorziet dit alles in een artistieke behoefte die gelijk staat aan het produceren van kunst.

Lieven Hendriks
(1970) Volgde van 1991 tot 1994 een opleiding aan de HKU afdeling Fine Art en van 1994 – 1996 aan de Ateliers in Amsterdam. Sindsdien werkzaam als professioneel Beeldend Kunstenaar met tentoonstellingen in binnen en buitenland. Sinds 2000 vast docent en lid van het kernteam aan HKU tevens gastdocent aan verschillende kunstacademies. Hendriks heeft ruime ervaring met het maken van tentoonstellingen en begeleiden van kunstgerelateerde projecten. Betrokken bij verschillende onderdelen van de programmering van Omstand in 2016 /2017/2018.

Fenne Saedt
(Geboren op 31 juli) Werkt als freelance curator, redacteur, docent en moderator voor uiteenlopende opdrachtgevers waarin de hedendaagse kunst altijd leidend is. Na haar studie Fine Art and Design in Education aan ArtEZ in Arnhem richtte ze in 2016 de fundatie van stichting RUIS op, een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst die zich richt op het experiment en de ontwikkeling van de jonge kunstenaar. Sindsdien is ze artistiek leider van deze kunstruimte in Nijmegen waar ze in nauwe samenwerking met de kunstenaar tentoonstellingen maakt. Daarnaast is Saedt werkzaam als curator bij presentatie-instelling POST in Nijmegen en Arnhem, redacteur bij het hedendaagse kunsttijdschrift mister Motley en columnist/curator bij tentoonstellingsruimte Omstand in Arnhem.

Sacha Stibbe
(1957) studeerde Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (1989), volgde daarna een management opleiding (1990) en nam deel aan het ‘International Programme on the Management of Sustainability’, een internationale executive training gesponsord door het Ministerie van VROM en de Nijenrode Universiteit (1995). In haar werk nam ze deel aan diverse werk- en stuurgroepen op nationaal en internationaal niveau, waar overleg tussen de diverse spelers in het veld, bedrijfsleven, overheid en NGO’s een constante factor vormde. Ze heeft ruime ervaring in het overleggen met groepen die, vanuit verschillende invalshoeken, zaken benaderen. Binnen Omstand vervult zij vooral een adviserende rol.

Wim van der Aar
(1964) documentaire- en filmmaker en regisseur van bekende (reclame)films. Hij begon zijn carrière met experimentele muziekvideo’s. Na te zijn overgehaald om tv-commercials te gaan maken, maakte Wim talrijke bekroonde tv- en filmcommercials, met humor en timing als zijn belangrijkste kwaliteit. Langzamerhand is zijn carrière verschoven richting het maken van documentaires.  Van documentaires als:  Gabbers, de van Waveren Tapes, Jan Wolkers Spreekt en All You Need is Me; over de schilderende broertjes Donker. Binnen Studio Omstand vervult Wim vooral een adviserende rol.

Frank Hemeltjen
(1965) Studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. Hij adviseert gemeentelijke overheden op het gebied van kunst in de openbare ruimte, is actief als docent aan de academie van Bouwkunst in Arnhem en is als consultant in dienst van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Sinds 2012 heeft Hemeltjen zitting in het bestuur van de vakgroep beeldend van FNV KIEM, waarbij hij zijn kennis inzet voor meer procesgerichte adviezen. Een belangrijke doelstelling is om kennis en het inzicht van alle betrokken partijen samen te voegen, waardoor een breed draagvlak ontstaat voor vaak duurzame ontwikkelingen.