About

Studio Omstand is een kunstenaarsinitiatief en een culturele organisatie voor hedendaagse beeldende kunst. We organiseren o.a. tentoonstellingen. Omstand zoekt hierbij naar een visueel, energiek spanningsveld tussen de toeschouwers en de kunst(enaar).
Wij richten ons enerverende, uitdagende en autonome kunstuitingen waarbij het onderzoekende aspect een belangrijke plaats inneemt. Wij bieden kunstenaars expositieruimte op bijzondere locaties en dagen kunstenaars uit om, rekening houdend met tentoonstellings-omstandigheden, nieuw werk te ontwikkelen of het bestaande werk in een nieuwe context te presenteren. Omstand wil van kunstenaars niet alleen het werk tonen, maar de kunstenaar een zo breed mogelijke rol laten spelen: als curator, onderzoeker, theoreticus, ontwerper, criticus, etc. Het is een persoonlijk traject tussen de kunstenaar, de ruimtes van Omstand en de begeleiders van Omstand. Voor Omstand is het van belang dat kunstenaars waarmee Omstand een relatie aangaat, ook oog hebben voor werk van andere kunstenaars en stimuleren de samenwerking tussen kunstenaars onderling. Dat doen we o.a. door kunstenaars te vragen de rol van curator op zich te nemen. In de praktijk functioneert Omstand daarbij als partner. Het samenstellen en cureren van exposities gebeurt samen. Dit geldt zowel voor deelnemende kunstenaars als voor (gast)curatoren, waarbij gezamenlijk en in goed overleg wordt samengewerkt. Met de organisaties en personen die Omstand betrekt bij de invulling van haar programma delen we de verantwoordelijkheid over het eindproduct. Soms beperkt het zich alleen tot het geven van feed-back of advies, maar het eindresultaat kan ook een presentatie opleveren in ons tentoonstellingsprogramma.

Omstand is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma en daarmee inhoudelijk, organisatorisch en financieel eindverantwoordelijk. De dagelijkse leiding van Studio Omstand is in handen van Rob Groot Zevert. Vaste medewerkers zijn Lieven Hendriks, Mireille Tap en Carolina Agelink. Sacha Stibbe, voorzitter van het bestuur schuift regelmatig aan voor een werkoverleg. Het bestuur wordt met grote regelmaat geconsulteerd, dan wel op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Het bestuur bestaat verder uit Frank Hemeltjen (penningmeester) en Willem van de Aar (secretaris). Samen bezitten zij veel kennis en ervaring op het gebied van organisatie, marketing, beleid, financiën en cultuur.

Hieronder wordt een kort profiel geschetst van de leden Studio Omstand:


 

Rob Groot Zevert
(1965)  studeerde Beeldende Kunst, afd. Architectonische Vormgeving / Monumentaal aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, (dipl.1991). Al meer dan 15 jaar is Groot Zevert actief in het Arnhemse culturele veld en organiseerde hij cultuurprojecten op bijzondere plekken overal in Nederland. Hij is oprichter van G.A.N.G. (kunstenaarsinitiatief  van 2000 t/m 2013) en van kunstenaarsinitiatief Studio Omstand (vanaf 2014). Hij was direct betrokken bij de totstandkoming van Showroom Arnhem en initiatiefnemer van het maandelijks terugkerend cultuurproject Woeste Gronden (nu Code Rood) op Buitenplaats Koningsweg in Arnhem Noord, waaraan in 2015  de Cultuurprijs van de Gemeente Arnhem werd toegekend.
Groot Zevert heeft een brede scope: hij is beeldend kunstenaar,  curator, ontwerper, organisator, producent en adviseur van beeldende kunst en beeldende kunstprojecten. Hij produceert, op eigen titel, kunstwerken, toegepaste kunst en installaties, waarbinnen commentaar op ruimtelijkheid en ruimtegebruik en landschap een constante factor vormt. Groot Zevert is binnen de werkzaamheden voor Studio Omstand vooral actief als producent en aanjager van projecten en voert supervisie over de ‘beelden’ die worden geproduceerd.


Carolina Agelink
(1966) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Theater-vormgeving Monumentaal en aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem,  Architectonische Vormgeving (1991). Ook volgde ze de opleiding Beeldend Kunstenaar in de Klas (BIK) bij Kunstenaar & Co, te Amsterdam (2005).
Vanaf 1994 tot 2015 was ze werkzaam bij ontwerpbureau Huijbers en Agelink, samen met Germa Huijbers, waar ze voornamelijk in opdracht, kunsttoepassingen voor de openbare ruimte maakte. De laatste jaren lag hierbij het accent op community-art projecten. Naast het kunstenaarschap is Carolina Agelink docent. Ze geeft les in het basis- en voortgezet onderwijs en van 1999 tot 2006 was ze verbonden aan ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem.
Centraal thema, zowel in haar werk als in haar lessen is om toeschouwers en leerlingen met andere ogen naar hun directe omgeving te laten kijken, om het bekende met nieuwe ogen te bekijken.
Vanaf juni 2015 is Carolina Agelink lid van het team van Studio Omstand en gaat zij zich naast organisatorische activiteiten richten op artistiek inhoudelijke processen.


 

Sacha Stibbe
(1957) studeerde Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (1989), volgde daarna een éénjarige management opleiding (1990) en nam deel aan het ‘International Programme on the Management of Sustainability’, een internationale executive training gesponsord door het Ministerie van VROM en de Nijenrode Universiteit (1995). In haar werk nam ze deel aan diverse werk- en stuurgroepen op nationaal en internationaal niveau, waar overleg tussen de diverse spelers in het veld, bedrijfsleven, overheid en NGO’s een constante factor vormde. Ze heeft ruime ervaring in het overleggen met groepen die, vanuit verschillende invalshoeken, zaken benaderen. Binnen Omstand vervult zij vooral een adviserende rol, waarbij haar kennis en ervaring ingezet worden om de professionaliteit van Omstand te waarborgen.


 


Wim van der Aar

(1964) documentaire- en filmmaker en regisseur van vele bekende reclamefilmpjes. Hij begon zijn carrière met experimentele muziekvideo en verzette zich aanvankelijk tegen het regisseren van tv-commercials. Na te zijn overgehaald om het eens te proberen, bleek zijn eerste poging een grote hit. Na dit succes maakte Wim talrijke bekroonde tv- en filmcommercials, met humor en timing als zijn belangrijkste kwaliteit. Zijn interesse in het maken van documentaires, leidde in 2012 tot de succesvolle documentaire: de van Waveren Tapes, die in het hele land in filmtheaters was te zien en door de VPRO-tv werd uitgezonden. Uiteindelijk vormde deze documentaire de basis voor een avondvullende theatervoorstelling van het RO-theater.
Binnen Studio Omstand vervult Wim vooral een adviserende rol. Wim is goed in staat zijn beschouwende kant tot uitdrukking te brengen.


 


Frank Hemeltjen

(1965) Studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, aan de afdeling architectonische vormgeving/monumentaal. Hij is actief als docent aan de academie van Bouwkunst in Arnhem en als adviseur/organisator voor gemeentelijke overheden op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Daar organiseert hij doorgaans het hele traject voor een gemeente, van analyse naar opdrachtformulering en realisatie. Sinds 2012 heeft Frank zitting in het bestuur van de vakgroep beeldend van FNV KIEM. Daarnaast zet hij zijn kennis in voor meer procesgerichte adviezen, waar gekeken wordt hoe kennis en visie kan worden georganiseerd rondom specifiek vraagstukken. Doel hiervan is om kennis en het inzicht van alle betrokken partijen samen te voegen, waardoor een breed draagvlak ontstaat voor vaak duurzame ontwikkelingen.